با حکم مدیرعامل تاپیکو؛ محمدحسین رزاقی به عنوان سرپرست جدید شرکت نفت ایرانول منصوب شد در مراسمی با حضور دکتر کاردار معاون امورهلدینگ های شستا و مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو، مهندس محمد حسین رزاقی به عنوان سرپرست جدید شرکت نفت ایرانول منصوب شد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول ، دکتر